«آواز تو»

و صدا
آواز تو بود،
در هزاره های دور.
گاه نزدیک تر از زمان
گاه دورتر از آن شب،
آنگاه که یک فریاد من
و یک خروش وای
تو را
از آن همه سراب
در هستی ام انداخت،
تا زنده ام
بوی نور تو
روشنم می گرداند.
می خوانمت،
می خواهمت،
و نمی دانم
هزار هزار چرخ گردون
تا به کجا می کشاندمان.
                                        «برای عزیزم ریحانه»
                                               حسین روانبخش- قائمشهر- دیماه ۱۳۹۱

Welcome

Welcome to Hossein Ravanbakhsh's official website.This website contains a selection of Ravanbakhsh's artworks. He lives and works in Qaemshahr, Iran
 

Blog

«فام نقره ای با شیب آنیمای سی و پنج درجه»
نمایشگاه و چیدمان حجم های سفالی ریحانه گرجیان و حسین روانبخش در آموزشگاه آزاد هنری دانه، مازندران، قائمشهر بهار 1396 | 04/11/2017

نمایشگاه «فام نقره ای با شیب آنیمای سی و ... بیشتر بخوانید

More Blog Entries