«سرودهای روشنایی»

شراب نوشیدم و
تن شستم
در آن،
آنگاه
که نگاه اشکبار تو
بر تن برهنه ام افتاد
غرق شدم در آن.
بیدار شدم
دگرباره و
سر برداشتم
از کتابی که
نویسنده اش
سرودهای روشنایی را
فهمیده بود.
                               حسین روانبخش- کرج- ۱۳۸۸

Welcome

Welcome to Hossein Ravanbakhsh's official website.This website contains a selection of Ravanbakhsh's artworks. He lives and works in Qaemshahr, Iran
 

Blog

«فام نقره ای با شیب آنیمای سی و پنج درجه»
نمایشگاه و چیدمان حجم های سفالی ریحانه گرجیان و حسین روانبخش در آموزشگاه آزاد هنری دانه، مازندران، قائمشهر بهار 1396 | 04/11/2017

نمایشگاه «فام نقره ای با شیب آنیمای سی و ... بیشتر بخوانید

More Blog Entries